Photo Photo Photo Photo

DĚTI A MLÁDEŽ

Jednou z hlavních náplní práce naší organizace je celoroční systematická práce s dětmi a mládeží. Přírodovědné oddíly pracují ve Stodě, Plzni i Rokycanech a zaregistrováno je v nich kolem šedesáti zájemců o ochranu přírody, turistiku či táboření v přírodě. Schůzky probíhají v zimním období či při nepřízni počasí v útulné klubovně či místní škole, při hezkém počasí je dávána přednost pobytu v přírodě. Pro výuku v Rokycanech je využívána záchranná stanice živočichů, knihovna, videotéka či množství nejrůznějších přírodnin. Zpravidla dvakrát v měsíci jsou pořádány celodenní vycházky do terénu, které jsou zaměřeny na právě probíraná témata ochrany přírody. Velice často je činnost zaměřena na praktickou pomoc přírodě v podobě sázení stromků, vyvěšování budek či dalších typických ochranářských činností. V letním období jsou pořádány zájezdy do zajímavých míst, v zimním pak návštěvy či besedy s lidmi zabývajícími se ochranou přírody a dalších příbuzných oborů. Pravidelně jsou pořádány akce ke Dni Země, víkendovky mající za cíl oslovit i další zájemce o činnost v našich přírodovědných kroužcích či přímo v organizaci. Vyvrcholením činnosti mladých ochránců přírody je desetidenní přírodovědné soustředění v Hlohovicích, kde probíhá prověřování získaných vědomostí během roku.

Vycházky, expedice, zájezdy

Zpravidla dvakrát v měsíci jsou pořádány společné vycházky do terénu, které jsou zaměřeny na jednotlivé zájmové obory, které jsou probírány teoreticky v klubovně. Zjara to bývají vycházky za obojživelníky a rostlinami. V létě pak navštěvujeme rybníky a chráněná území pro lepší pochopení vztahů a souvislostí v přírodě. Na podzim pak začíná praktická činnost, např. čištění a údržba budek či sbírání žaludů a kaštanů pro zimní přikrmování. V zimě pak chodíme přikrmovat živočichy (lojové koule, slunečnice, nasbírané lesní plody) a sledovat pohyb v přírodě podle zanechaných stop. V jarním a podzimním období jsou pořádány expedice zaměřené na určité téma, které jsou ověřením získaných teoretických znalostí. V letním období pak pořádáme pro děti zajímavé zájezdy do atraktivních míst, např. zoologických zahrad, kde se děti učí poznávat živočichy i z chovatelského pohledu a rozmanitosti přírody.

Brigády na pomoc přírodě

Již od roku 1994 se naše organizace věnuje ozeleňování krajiny nejrůznějšími druhy stromů a keřů za účasti občanských sdružení a veřejnosti. Ozeleňovací aktivity jsou často spojené i s úklidem černých skládek a probíhají v jarních i podzimních měsících.  Velký důraz je kladen především na použití vhodných druhů dřevin pro volně žijící živočichy. Sázecí aktivity jsou velice vítaným zpestřením odborné činnosti nejen mladých ochránců přírody, ale i dalších lidí. Těm zcela jistě není lhostejné jak to kolem nás vypadá a snaží se alespoň jednoduchým způsobem pomoci. Díky systematické činnosti ochránců přírody tak každoročně vzrůstá i počet lidí, kteří se do námi organizovaných aktivit zapojují. Vzhledem k tomu, že se ozeleňovacími aktivitami zabýváme již několik let, podařilo se nám již vysadit několik tisíc stromů a keřů, které jsou již dnes schopni samostatného žití v krajině. Dalším kladem našeho snažení je i zapojení myslivecké veřejnosti do těchto aktivit. Velice úzce spolupracujeme již s řadou mysliveckých sdružení, které se touto činností také zabývají. Navíc je chvályhodné, že počet spolupracujících mysliveckých sdružení každým rokem vzrůstá, neboť kromě sázecích aktivit spolupracujeme i na dalších zajímavých projektech.

Ornitologické vycházky, sokolnické ukázky

Naše organizace se v rámci své činnosti ve zvýšené míře věnuje sledování ptactva. Proto ve spolupráci s Českou společností ornitologickou spolu pořádáme různé „ptačí“ akce. Mezi nejvýznamnější patří oslava Dne ptactva, kdy děti sami vyrábějí budky a také je sami rozvěšují. Další významnou akcí je ranní vítání ptačího zpěvu a každoroční festival ptactva, kdy se monitoruje výskyt ptáků na zajímavých lokalitách. Děti a mládež se tak učí poznávat ptactvo přímo v terénu a vhodně se motivují do další činnosti. Kromě ornitologů, myslivců spolupracujeme i s členy Klubu sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě, jejíž členové pro děti připravují ukázky výcviku nejrůznějších druhů dravců. Děti, mládež i široká veřejnost s oblibou navštěvuje tyto akce, neboť vidět dravé ptáky zblízka se nepoštěstí hned tak každému. I zde se úzce prolíná spolupráce s myslivci, kteří ochotně propůjčují své honitby k této netradiční podívané.

Den Země, studánky, májka, hledání jara, ukliďme svět

Každoročně je pořádána ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a místními školami i oslava svátku modré planety – Den Země, kdy je připravován pestrý celodenní program. Děti z přírodovědného oddílu sami připravují jednotlivá stanoviště a ovlivňují své vrstevníky ukázkou aktivit, které nabízí ČSOP. Kolektiv dětí a mládeže pečuje v rámci své činnosti i o lesní studánku - Pramen krásy, který je umístěn v polesí „Kotel“. Děti s chutí pracují na zvelebování studánky a odměnou je jim krásně upravený zdroj vody v krajině a jeho okolí, které přitahne nejednoho návštěvníka lesa. Společenskou akcí mladých ochránců přírody je i stavění májky v záchranné stanici živočichů. Ochránci přírody se však zapojují i do celostátních aktivit. Jednou z nich je akce „Hledání jara“, kdy se podle různých příznaků hledá jaro. Na jaře a na podzim probíhá pod patronací dětí i akce „Ukliďme svět“. Jak již název napovídá jedná se o úklid v přírodě. Děti se tak seznamují s odpady, které lidé někdy až nesmyslně vyprodukují a pohazují na možných i nemožných místech. I tato akce má již na Rokycansku tradici i díky tomu, že se na ní kromě mladých ochránců přírody podílejí i děti ze základních škol.

Tábor – přírodovědné soustředění

Vrcholem celoroční činnosti mladých ochránců přírody je desetidenní přírodovědné soustředění v Hlohovicích. Zde se mladí ochranáři seznamují s prací v terénu a je tu možnost i aktivního odpočinku a utužení kolektivu. V rámci programu se účastníci seznamují i s dalšími aktivitami, které provádí naše organizace. Součástí programu je i celotáborová hra, vycházky do okolí a besedy se zajímavými lidmi zabývající se přírodou.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz