Photo Photo Photo Photo

Myslivost

je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví.

Je to však i souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stádia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. Zároveň je to i záměrná, účelná a každodenní činnost ve prospěch přírody a zvěře. Myslivci jí vykonávají dobrovolně a za nemalých časových i finančních obětí, které tráví při výchově zdravé, silné a odolné zvěře. Vysazují a ošetřují však i remízky, obdělávají myslivecká políčka, budují krmelce a další myslivecká zařízení, shromažďují krmivo pro zvěř a přikrmují zvěř zejména v době zimního strádání, tlumí nemoci zvěře, odchovávají bažanty, divoké kachny i koroptve a vypouštějí je do přírody. Loví jen v době lovu a při zachování všech podmínek a způsobů lovu, střelbu na mysliveckou vzdálenost nevyjímaje. Ulovené zvěři vzdávají poctu a společné hony končí výřadem a trubačskými fanfárami.

Používají i zvláštní mluvu, dodržují tradice a zvyky a na společných posezení obveselují přítomné mysliveckou latinou. Při výkonu práva myslivosti používají speciálně vycvičené lovecké psy, pro něž ročně pořádají přes tři sta kynologických akcí, zkoušek a výstav.

Důležitou součástí myslivosti je po kynologickém klubu, který sdružuje chovatele různých plemen i Klub sokolníků, jehož členové cvičí lovecké dravce k lovu zvěře, ochraňují letiště před jinými opeřenci, vinice před špačky či města od přemnožených holubů. Zároveň odchovávají i mláďata zvláště chráněných druhů dravců, které pak vypouštějí do přírody.

Úspěchy zaznamenává i Klub fotografů, o čemž svědčí celá řada ocenění nejen i nás, ale i v zahraničí. Velkou péči a starostlivost věnují myslivci i práci s dětmi a mládeží ve svých kroužcích, kde se zájemci učí poznávat přírodu a zvěř, vnímat přírodní zákonitosti a jevy, prohlubovat citový vztah ke všemu co přírodu tvoří. Mládež je i významným pomocníkem myslivců při shromažďování krmiv, krmení a sčítání zvěře či přistavbě budek. Každoročně je pro ně organizována soutěž mysliveckých znalostí „Zlatá srnčí trofej“ a množství letních táborů.

Lov a myslivost byly a jsou i nevyčerpatelným zdrojem inspirace všech uměleckých oborů a hudby, přes literaturu, malířství, sochařství až po film a fotografii. Díla umělců jsou velikým kulturním bohatstvím a příkladem k následování. Kromě lásky k přírodě však vyžaduje provoz myslivosti i široké odborné znalosti získané v kurzech či praktické činnosti, neboť dobře vykonávat myslivost mohou jen ti, kteří mají rádi přírodu, ctí její zákony, dodržují stanovená pravidla a jsou při tom čestní, spravedliví, ukáznění, mají vysokou morálku, odpovědnost i nadšení.

Český svaz ochránců přírody v Rokycanech především spolupracuje s okresními mysliveckými spolky i jednotlivými mysliveckými sdruženími, na jejichž území zajišťuje provoz záchranné stanice živočichů.
Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Rokycany Plzeňská 399/II, 337 01 Rokycany, tel. 371 722 531, 723 658 012
Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Beroun
Na Dražkách 328, 266 80 Beroun 2, tel. 311 622 196
e-mail: oms.beroun@iex.cz    OMS Beroun - http://omsberoun.ic.cz/

Myslivecká legislativa

Myslivost je na celém území České republiky řešena zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto zákonu byly vydány tyto vyhlášky:

 • vyhláška č. 244/2002 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu
 • vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
 • vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • vyhláška č. 7/2004 Sb., o bažantnicích
 • vyhláška č. 553/2004 Sb., o plánech mysliveckého hospodaření

Podmínky pro lov zvěře

Člověk, který loví zvěř, musí mít u sebe příslušné doklady :

 • lovecký lístek
 • povolenku k lovu
 • potvrzení o povinném pojištění
Při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu.

Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání Policii ČR, dozoru státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby. Lov právně upravuje § 46 – 48 zákona o myslivosti a jeho prováděcí vyhláška.

Myslivecké vzdělávání

Základem mysliveckého vzdělávání je složení různých typů zkoušek:

 • zkouška z myslivosti
 • zkouška pro mysliveckého hospodáře
 • vyšší odborná myslivecká zkouška
 • sokolnická zkouška

V případě zájmu bližší informace podají příslušné OMS, jejichž seznam najdete na www.myslivost.cz, u sokolnické zkoušky najdete informace na www.sokolnictvi.net

Práce s dětmi a mládeží

Děti a mládež se s myslivostí seznamují pod odborným vedením zkušených myslivců v kroužcích mladých myslivců a ochránců přírody. Celoroční práce v kroužcích pak vrcholí v místních kolech soutěže „O zlatou srnčí trofej“ a vítězové pak mají možnost soutěžit v národním kole, které je ČMMJ pořádáno formou mysliveckého tábora o letních prázdninách. Za propracovaný systém výchovy dětí a mládeže byla České republice udělena zlatá medaile Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře.

Kynologie

Povinnost držet a používat lovecké psy v honitbě je uživateli honitby přímo dána zákonem o myslivosti. Za loveckého psa se považuje pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Jednotlivé zkoušky z výkonu loveckých psů jsou zaměřeny na vyhledávání, dohledání nebo dosledování zvěře, přinesení zvěře a norování. Obsah zkoušek z výkonu loveckých psů a jejich povinné minimální počty v honitbách upravuje vyhláška k provedení zákona o myslivosti.

Tradice v myslivosti

Myslivecké tradice jsou součástí života myslivců a provázejí všechna jejich setkání. Tradice se projevuje ve stylu oblékání, v myslivecké mluvě a v hudbě. S mysliveckým troubením se setkáváme nejen při lovu, ale i při společenských setkáních u příležitosti mysliveckých zkoušek, soutěží i při rodinných setkáních na křtinách, svatbě a posledním rozloučení s myslivcem. Generacemi předávané zkušenosti jsou z pokolení na pokolení zachovávány i pro budoucnost.

Důležité odkazy

www.cmmj.cz
www.myslivost.cz

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz